مجازات هرکول چه بود؟

همه می دانند که هرکول «مردی نیرومند» بود. ولی نزد یونانیان باستان اهمیت وی بسی والاتر از این بوده است، زیرا آنها به پرستش هرکول می پرداختند و او را خدای خود می دانستند.

در افسانه ها چنین آمده است که هرکول فرزند زئوس و آلکمنه بود.

زئوس بزرگترین خدای یونان و پدر همه ی خدایان دیگر و قهرمانان فناپذیر بود.

برابر چنین خدایی در نزد رومیان ژوپیتر است.

آلکمنه فریب زئوس را خورد و در حالی که همسر او نبود، از این رابطه، هرکول به بار آمد.

اما زن مشروع زئوس، هرا، از هرکول نفرت داشت.

هرا دو مار به گهواره ی هرکول فرستاد تا او را نابود کنند. ولی کودک هر دو مار را خفه کرد.

آنگاه هرکول با مگارا ازدواج کرد.

هرا از این ماجرا عصبانی شد و هرکول را به حمله ی جنون دچار ساخت.

در چنین حالی بود که زن و فرزندان خود را کشت و سپس از کرده ی خویش پشیمان شد.

وخشگر معبد دلفی به هرکول فرمان داد که به کفاره ی گناهان خود خدمات خویش را وقف پادشاه یونان، اریستئوس، کند.

بدین گونه به هرکول تکلیف شد که برای جبران گناهانش به دوازده کار جانکاه تن در دهد.

انجام این اعمال شاقه، هم جبران گناهان او بود و هم خوراک افسانه هایی که سپس برای او ساخته شد.

دوازده کار اجباری هرکول یا مجازات هرکول اینهاست:

 1. خفه کردن شیر درنده ای که با هیچ سلاح آهنینی کشته نمی شد. هرکول شیر را خفه کرد و از آن جبه و گرزی درست کرد که لباس رسمی اش گردید.
 2. کشتن غول 9 سری به نام هیدر، غولی که چون یک سرش قطع می شد، دو سر دیگر به جای آن می رویید. با این حال هرکول از عهده برآمد و غول 9 سر را نابود کرد.
 3. اسیر کردن گوزن شاخ طلایی که در معبد آرتمیس بسیار مقدس بود.
 4. اسیر کردن گراز شاخ طلایی.
 5. تمیز کردن طویله های سه هزار گاو نر متعلق به شاه آگیاس(اصطبل های اوژیاس». سی سال بود که این طویله ها را کسی تمیز نکرده بود. برای این کار،هرکول جریان دو رودخانه را به طویله ها سرازیر کرد تا توانست آنها را تمیز کند.
 6. کشتن پرندگان آهنین پری که نزد آرس مقدس بودند.
 7. اسیر کردن نره گاو کرتی.
 8. اسیر کردن اسب های دیو مدس که فقط از گوشت تن انسان تغذیه می کردند.
 9. باز گرداندن کمربند هیپولوته، ملکه ی آمازون ها.
 10. باز آوردن گاوهای نر متعلق به غولی به نام گریون از یک جزیره ی غربی بسیار دوردست. به هنگام بازگشت، هرکول کوهی را که بر سر راهش بود، از میان شکافت. افسانه پردازان می گویند که تنگه ی جبل طارق این گونه پدید آمده است.
 11. به دست آوردن سه درختی که سیب طلایی می دادند و به دختران اطلس تعلق داشتند.
 12. آوردن سر بروس، سگ سه کله ی نگهبان هادس(خدای زیر زمین)، برای شاه اریستئوس.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد دهم

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید