10 اصل موفق ترین کسب و کار کوچک در جهان

فرهنگ لغت اکسفورد کلمه اصل را اینگونه معنا میکند: موضوع یا واقعیتی بنیادی که بنیان نظام اعتقادی، رفتاری، یا مجموعه ای از برهان‌ها و استدلال‌ها بر روی آن استوار شده است.

به عقیده من این ده اصل شالوده موفق ترین کسب و کارهای کوچک جهان را تشکیل میدهند:

اصل اول: کسب و کار کوچکی که به درستی ساخته شود، میتواند تا ده هزار برابر اندازه اولیه اش رشد کند.

اصل دوم: اثر بخشی و کارایی یک کسب و کار وابسته به ایده ای است که براساس آن ساخته شده است.

اصل سوم: یک کسب و کار کوچک، سیستمی است که در آن تمام بخش ها برای موفقیت یا شکست کل مجموعه با یکدیگر همکاری میکنند.

اصل چهارم: یک کسب و کار کوچک باید بتواند در تمامی شرایط اقتصادی و در تمام بازارها به بقای خود ادامه دهد و علاوه بر هدفمندی همواره برای مشتریان خود نتایج متفاوتی به ارمغان بیاورد.

اصل پنجم: باید تمام عزم و اراده کارمندان یک شرکت، همچون دانش آموزان یک مدرسه متوجه رشد کردن باشد.

اصل ششم: یک کسب و کار کوچک باید هدفی عالی را به نمایش بگذارد و چشم اندازی را که براساس آن پایه ریزی شده ترسیم کند. همچنین ماموریت خود را به خوبی به سرانجام برساند.

اصل هفتم: یک کسب و کار کوچک نتیجه هدف عالی شخصی است که آن را در ذهن خود طراحی کرده است.

اصل هشتم: یک کسب و کار کوچک دارای حیات مستقل است، در خدمت خداست و به همین دلیل به وجود آمده است.

اصل نهم: یک کسب و کار کوچک، یک هویت اقتصادی است که یک واقعیت اقتصادی را به حرکت در می آورد و برای جامعه که در آن فعالیت میکند اطمینان اقتصادی به ارمغان می آورد.

اصل دهم: یک کسب و کار کوچک میتواند استانداردی را به وجود بیاورد که تمام کسب و کارهای کوچک اعم از موفق یا ناموفق ، خود را براساس آن محک بزنند، امکانات خود را ارتقاء ببخشند و فراتر از استانداردهایی که از قبل داشته اند عمل کنند.

منبع: کتاب 10 اصل موفق ترین کسب و کار کوچک در جهان، نوشته: مایکل گربر 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید