چگونه زیردریایی اختراع شد؟

بشر از ایّام بسیار قدیم آرزو می کرد که روزی بتواند در زیر آب گردش کند. ولی نخستین طرح دستگاهی که به کارش آید در سال 1578 عرضه شد.

ویلیام بورن ریاضی دان انگلیسی در آن سال کتابی منتشر نمود. در این کتاب طرح قایقی بچشم می خورد که ازهر سو کاملا” پوشیده است. این قایق در زیر آب با پارو حرکت می کرد. بدنه ی قایق از چوب و چرم غیر قابل نفوذی درست می شد.

برای رفتن به زیر آب، ویلیام در طرح خود چنین پیشنهاد کرده بود که گیره های مخصوصی درون این قایق تعبیه کنیم تا با بکار بردن آنها بدنه ی قایق درهم فشرده شده از حجمش کاسته شود. وی می گفت که با کم کردن حجم قایق می توان آنرا به زیر آب فرو برد.

ویلیام خود هرگز چنین قایقی نساخت. ولی شخص دیگری آمد و مدل آن را ساخت و در سال 1605 به آب انداخت.

ولی با این وصف، بیشتر یک هلندی را مخترع زیردریایی می دانند. وی کُرنِلیس درِبِل بود که بارها زیردریایی خود را در رودخانه ی تِمز لندن نمایش می داد. زیردریایی مزبور 5/3 تا 5 متر در زیر آب فرو می رفت.

رویه ی زیردریایی «درِبِل» نیز از چرم غیرقابل نفوذی ساخته شده بود که بدنه ی چوبی آن را می پوشانید. پاروهایی هم در اطراف داشت که با بالک های چرمین، مجهز بودند. ساخت این قایق به سال 1620 روی داد.

از آن پس، صنعت زیردریایی سازی بسیار مورد توجه قرار گرفت. بطوری که تا سال 1727 حدود چهارده نوع گوناگون از آن فقط در انگلستان به ثبت رسید.

نخستین بار که زیردریایی به منظور جنگ به کار رفت در جنگهای انقلاب امریکا بود.

مردی به نام «دِیوید بوشنِل» زیردریایی یک نفره ای پدید آورد که با دست حرکت می کرد و آن را «لاک پشت» می خواندند.

روزی در بندر نیویورک «لاک پشت» به یک کشتی جنگی انگلیسی حمله کرد. خواست تا انبار مهمات آن را که در ته کشتی جای داشت، ازبین ببرد. ولی نه تنها موفق نشد بلکه همینکه بسوی آن آتش کرد، انگلیسی ها فهمیدند که در آن منطقه امنیت ندارند.

لذا با کمال خونسردی راه خود را در دریا پیش گرفتند و اندکی دورتر ایستادند!

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید