تصویر جن که میگفتن پات بیرون پتو باشه میاد!

دیدین اکثرمون وقتی پامون از پتو بیرون باشه حس خوبی نداریم و فکر میکنیم یه موجود ماورایی میاد سراغمون؟
این یه تصویر از یه کتاب علوم غریبه قدیمی کشف شده در اصفهانه که راجع به چنین چیزی گفته بوده!

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید