اولین نقشه کره زمین در کجا و توسط چه کسی ترسیم شد؟

منظور ما در اینجا از نقشه کره زمین ، شکل نقشه به صورت یک کره است، چون قبلا تصور میشد که زمین مسطح است و نقشه های زیادی از آن وجود داشت که هیچ کدام دقیق و کامل هم نبودند. اما با کشف های علمی که به مرور انجام شد، دانشمندان قدیم به این نتیجه رسیدند که زمین کروی است.

آنها از روی نشانه‌هایی که وجود داشت مانند سایه زمین روی ماه در زمان ماه گرفتگی یا مشاهده و رصد سایر سیارات و اجرام آسمانی که به شکل کره بودند و بسیاری از نشانه‌ها و دلایل علمی دیگر مانند مقایسه سایه‌ها روی زمین در نقاط مختلف که فقط در صورت کروی بودن زمین به این شکل ایجاد میشد، سرانجام به این نتیجه رسیدند که زمین کروی است.

این فرضیه که زمین گرد است بسیاری از مسائل فیزیک را حل کرد و فیزیک نیز از طریق فرمول‌های جاذبه نشان داد که زمین میبایست کروی باشد.

یک جسم مسطح وسیع در فضا نمیتواند وجود داشته باشد و درهم میشکند و نابود میشود.

و زمین به علت اینکه قبلا مذاب بوده است در فضا همانند خورشید یا قطرات آب شکلی کروی پیدا میکند و کم کم سرد شده است.

و سرانجام شوروی با خروج از زمین و ارسال ماهواره و کاوشگر به فضا عملا ثابت کرد که دانشمندان در مورد زمین و سایر سیارات کاملا درست میگفته‌اند.

اما چه کسی اولین بار نقشه کره زمین را ترسیم کرد؟

تا قبل از آن نقشه‌ها همگی مسطح ترسیم میشدند و کسی نقشه‌ای روی کره ترسیم نمیکرد و دقیق نمیدانست که کشورها در کجای کره قرار دارند.

کره زمین مدل مارتین بیهایم

این اولین اطلس یا شکل زمین قبل از زمان دریانوردی کریستف کلمب است.

زمانی که مارتین بیهایم ، ستاره شناس، جغرافی‌دان و کاوشگر آلمانی آن را در سال 1492 ساخت.

وی را به عنوان سازندهٔ قدیمی‌ترین مدل کرهٔ زمین که تا به حال سالم باقی‌مانده‌است می‌شناسند.

مدل او با مدل امروزی تفاوت هایی دارد چون در زمان او هنوز کشف نشده بود که امریکا به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود و هنوز قطب شمال و جنوب و استرالیا کشف نشده بودند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید