پیشگویی شاعر قدیمی ایران درباره سفرهای فضایی

ناصر خسرو از شاعران بزرگ فارسی زبان ، حکیم و جهانگرد بود و به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را حفظ کرده بودند.

وی یک شعر معروف دارد که ترجمه آن میشود اینکه بشر با کمک علم و دانش میتواند مرزهای فضا را در نوردد و آسمان را به تسخیر درآورد.

درخت تو گر بار‌ دانش بگیرد، به زیرآوری چرخ نیلوفری

اگر علم و دانش بیاموزی، می‌توانی حتی از آسمان هم فراتر روی و آن را تحت سلطه خود درآوری.
جالب است که سالها پیش این متفکر چنین دیدگاهی داشته است که ممکن است پیشبینی از نوع ژول ورنی باشد.
مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید