مرور برچسب ها

آموزش اثر مرکب

اثر مرکب چطور در رسیدن به خواسته ها تاثیر دارد؟

در داستان زیر به خوبی اثر مرکب را متوجه می شوید: سه دوست صمیمی را در نظر بگیرید که نگران اضافه وزن خود هستند. آنها در یک محله زندگی میکنند و در آمد تقریبا یکسانی دارند. دوست اول همان کار همیشگی اش را انجام میدهد، یعنی شیوه زندگی اش مثل…