آموزش شعبده بازی جدا شدن سر از بدن!

یکی از شعبده بازی های جالب و سبک استریت این است که یکهو سرِ شعبده باز به پایین میافتد و تا نزدیکی های شکم می آید! همه میترسند اما حقه بسیار ساده است و هرکسی میتواند آن را انجام بدهد.

برای اجرای این شعبده باید تعدادی سیم فلزی محکم درون لباسی مانند کت یا پالتو فرو کرده و لباس را طوری مستحکم کنید که اگر سر را پایین آوردید، همچنان کت به صورت ایستاده بماند. باید لباس راحتی هم بپوشید که سرتان را بتوانید به خوبی پایین بیاورید.

در حقیقت شما خم میشوید اما لباس ثابت می ماند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید