بازی بریج چیست و چه زمانی اختراع شد؟

بازی بریج که از بازی های ویندوز هم بود؛ مثل سایر بازی هایی که به ورق مربوط می شوند، دارای تاریخ کهنی می باشد. بریج به بازی گروه «ویست» تعلق دارد.

در نوع بازی ویست همیشه چهار بازیکن شرکت دارند، دو نفر شریک و دو نفر بعنوان مخالف، یکدست کامل 52 ورق به تساوی تقسیم می شود بطوری که هر بازیکن دارای 13 کارت می باشد. معمولا” عقیده دارند که بازی ویست در انگلیس آغاز شد.

قدیمی ترین نامی که در انگلستان از این بازی، بازی ویست، برده شده در کتابهای 400 سال پیش بوده است. در اول یک بازی معمول دست پایین بود و در اوایل قرن هیجدهم مردمان با شخصیت آنرا به قهوه خانه ها کشانیدند. در سال 1742 شخصی به نام ادموند هویل کتابی به نام «رساله کوتاهی درباره ویست» منتشر کرد و پس از آن این بازی در اروپا و آمریکا خیلی متداول گشت.

هیچ معلوم نیست که بازی ویست چگونه به بازی بریج تبدیل شد. برخی معتقدند که بازی بریج از روسیه آغاز شده است و می گویند اسم اولیه بریج از کلمه روسی «بیریچ» می آید که معنی روسی آن همان ویست است. بعضی دیگر مدعی اند که بریج از دانمارک آمده است. فرضیه دیگر این است که بریج از ترکیه شروع شده و مربوط به خدیوهای عثمانی است که آن را هم در عثمانی و هم در مرو بازی می کرده اند و سرگرمی معمولی آنان بوده است.

علی الظاهر کشور ترکیه یکی از اولین ممالکی است که در آن بازی بریج از خیلی پیش متداول گشته است. ضمنا” احتمال دارد نام بریج از کلمه ترکی «بیر _ اوج» که معنی آن «یک _ سه» است، آمده باشد.

از حدود سال 1907 تا سال 1930 ، اکشن بقدری متداول بود که حداقل 15 میلیون نفر از مردم در سراسر دنیا آنرا بازی می کرده اند، امروزه، بریج که اسم مخفف همان آکشن بریج است و جای آنرا گرفته، حتی بیشتر از سابق هم در دنیا متداول گشته است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید