اجرای عجیب تله پورت شعله کبریت توسط اِمیا

یکی از نمایش های عجیب امیا که در آن شعله کبریت را از یک کبریت روشن به کبریت خاموش انتقال میدهد!

 

پاسخی بدهید