آیا رؤیا از آینده خبر می دهد؟

اگر بخواهیم همه ی افسانه ها و خرافاتی را که از آغاز تاریخ پیرامون رؤیا گفته اند جمع آوری کنیم، براستی کتابخانه ی بزرگی را از کتاب پر خواهیم کرد!

بیشتر این افسانه ها مربوط به تعبیر خواب است. تعبیر خواب معمولا” چیزی مربوط به «آینده» را برای ما بازگو می کند.

نه تنها انسان های ابتدایی، آینده گویی رؤیا را باور داشتند، بلکه در اروپا نیز غیب گویانی بودند که ادعا می کردند می توانند آینده ی مردم را از راه رؤیاهایشان، پیشگویی کنند. در حقیقت، پیشگویی حوادث آینده از راه خوابخوانی، هنر افراد برجسته ای در روزگار قدیم به شمار می رفت.

ما همه داستان حضرت یوسف را شنیده ایم که چگونه خواب فرعون مصر را تعبیر کرد. حتی امروزه نیز کسانی هستند که به «کتاب های تعبیر خواب» علاقمندند و با استفاده از آنها دوست دارند از آینده ی خود با خبر شوند.

اما دانش در این باره چه می گوید؟ اصلا” چرا ما خواب می بینیم؟ این خواب دیدن ها چه مفهوم و معنایی دارد؟

دانش (مادی) کنونی، رؤیا را پدیده ی عللی می داند که هیچ کدام پیشگویی و گزارش از آینده را تأیید نمی کند. می گویند: رؤیا ممکن است پدیده ی تحریک هایی باشد که در همان لحظه ی خواب دیدن، وجود ما را تحت تأثیر قرار می دهند. سر و صدا، یخ کردن پاها و یا نسیمی که بر روی بدنمان بگذرد، همه از این قبیلند.

رؤیا ممکن است پدیده ی خاطراتی باشد که در گذشته ما خود شاهد آن بوده ایم، یا پدیده ی اموری که شدیدا” نسبت به آنها علاقمندیم، و یا احساس عمیقی بدانها در نهادمان نهفته است. گاهی ما در خواب کارهایی را تکرار می کنیم که تقریبا” عین همان را در بیداری نیز انجام داده ایم. گاهی هم رویدادهای گذشته در عالم خواب به گونه ای پشت سر هم مرتب می شوند.

خلاصه، از دیدگاه دانش (مادی) امروزی، رؤیا پدیده ی گذشته های ماست، نه اینکه بازتاب چیزی از آینده باشد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید