سرطان چیست؟

از این همه کوششی که برای مبارزه با سرطان در جهان بپا گردیده، انسان درمی یابد که این بیماری چقدر سلامت و زندگی بشر را به خطر انداخته است.

در اینجا بحث ما در اطراف سرطان بسیار کلی خواهد بود. منظور فقط آشنا ساختن شما با برخی از چیزهایی است که بر اثر سرطان در بدن پدید می آید.

سرطان یک رشد مداوم و پیاپی در بدن است که با رشد سایر قسمتهای بدن فرق دارد. سلولهایی که سرطان پدید می آورند، در بدن پراکنده می شوند و به نقطه ای دور از محل شروع خود می رسند. اگر زودتر جلوی آن را نگیرید، یعنی اگر سلولهای مولد سرطان را فوری از بدن جدا نسازند یا از بین نبرند، این بیماری منجر به مرگ آدمی خواهد گردید.

سلولهای عادی بدن همیشه در حال رشدند. همینکه سلولهای کهنه از بین می روند، سلولهای نویی که درست همجنس آنهایند، جایگزین شان می شوند. اما وضع سلولهای سرطانی و طرز کارشان به گونه ای دیگر است.

گرچه آنها نیز به ظاهر مانند سلولهای جوان می نمایند، ولی چون با میکروسکوپ دیده شوند وضع غیر عادیشان آشکار می شود. سلولهای جوان سرطانی هرگز مراحل رشد کامل یک سلول را نمی پیمایند. بلکه همیشه جوان باقی مانده و پیوسته آنقدر زیاد می شوند، تا آنکه به وضع خطرناکی درمی آیند.

سلولهای سرطانی در یک نقطه متمرکز نمی شوند، بلکه در شکم سایر سلولهای بدن گسترده شده و پیوسته راه روی می کنند. گاهی آنقدر زیاد می شوند که سلولهای عادی بدن را از رشد و کار روزانه ی خود و حتی از زندگی فلج می سازند.

اگر سرطان به خون راه یابد، بزودی به نقاط دور دستی در بدن راه می یابد و کار بقیه ی سلولها را مختل می کند.

اگر جلوی رشد و گسترش سرطان گرفته نشود، مرگ بیمار حتمی است. از این رو بر انسان لازمست که هر چندی یکبار خود را در معرض آزمایش قرار دهد، تا اگر سرطانی در وجودش پیدا شده، پیش از رشد جلویش را بگیرد.

سرطان یک بیماری مسری نمی باشد. برای این بیماری دارویی هم یافت نشده که کاملا” آن را درمان کند. اکنون یکی از هدف های بزرگ پزشکی اینست که سرطان را بطور کامل بشناسد و علت و چاره ی آن را پیدا کند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید