کنترل خواب چیست؟

کنترل خواب و رویا نوعی توانایی است که در آن فرد خواب بیننده از اینکه دارد خواب میبیند آگاه است، بنابراین می تواند خوابش را به دلخواه خود تغییر بدهد.

این اتفاق ممکن است برای بسیاری از افراد به صورت اتفاقی رخ داده باشد.

مثلا یک بار من در خواب با دوستانم بودم، در آن خواب توانستم پرواز کنم و در هوا معلق شوم، یکهو یادم آمد که خواب هستم چون من در خواب زیاد میبینم که پرواز میکنم و به محض اینکه این اتفاق افتاد، متوجه شدم که در حال خواب دیدن هستم. بنابراین به دوستانم گفتم که ما در خواب هستیم!

آنها حرف مرا جدی نگرفتند، به آنها گفتم اگر باور نمیکنید بیایید به رستورانی برویم و هرچه میخواهیم بخوریم، هیچ پولی هم نیاز نیست بدهیم. آنها با من به رستوران آمدند…

بنابراین رویای آگاهانه یا کنترل خواب به این شکل است. شما میدانید که در حال خواب دیدن هستید، در نتیجه می توانید هرچه را که میخواهید تجربه کنید.

پاسخی بدهید