آموزش شعبده بازی عبور سکه از شیشه

در کلیپ زیر که توسط وال والنتینو یا شعبده باز نقابدار تهیه شده است، به شما حقه عبور سکه از شیشه آموزش داده میشود.

با وسایل ساده ای در خانه می توانید آن را بسازید.

ویدیو را با دقت نگاه کنید.

 

پاسخی بدهید