مرور برچسب ها

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب های رایج

نویسنده: ایمان صدیقی اجاق گاز: دیدن اجاق گاز خاموش در خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد مساله ای است، اگر روشن باشد شدت این نگرانی و ترس بیشتر است. اگر شما چنین خوابی ببینید به زودی با یک چالش و اتفاق نگران کننده روبرو می شوید. اگر…

دیدن مار در خواب به چه معناست؟

دیدن مار یکی از خواب های رایج است که معمولا تعبیر و نشانه خوبی ندارد. مار معمولا نشانه دشمن است و ناخودآگاه شما متوجه این موضوع شده است. ابن سیرین معتقد است که مار نشانه خصومت و دشمنی است و هرکجا که آن را ببینید نشانه دشمنی در همانجاست.…