احضار روح با صفحات اوئیجا یعنی چی؟

لینک ورود به بازی همستر

هزاران نفر از مردم برای ایجاد ارتباط با ارواح از صفحات اوئیجا استفاده کرده اند . این روش شباهت زیادی به نگرش خود به خود دارد و به گفته متخصصان  نباید از آن به عنوان بازیچه ای برای میهمانی ها استفاده کرد زیرا به ادعای آنان این نوع از ارتباط با عالم ارواح به غایت خطرناک است . یک صفحه اوئیجا ، تنها متشکل از یک قطعه چوب متراکم است که همه جا می توان آن را یافت .

واژه ی اوئیجا ( ouiga) ترکیبی از دو کلمه ووئی ( oui) و یا ( ga) است که به ترتیب در زبانهای فرانسه و آلمانی به معنای « بله » می باشند . صفحه اوئیجا به خودی خود خطرنا ک نیست ولی نوع ارتباط حاصل از آن خطرناک است . اعداد و حروف و معمولا واژگان « بله » و « نه » به صورت دایره ای بر روی صفحه چیده شده اند . در مرکز دایره شی ای به نام پلانشت وجود دارد که می توان به جای آن از یک لیوان وارونه هم استفاده کرد . هر یک از حضار در جلسه یک انگشت خود را بر روی پلانشت قرار می دهد و وقتی از روح سؤالی پرسیده شد ، روح با حرکت دادن پلانشت در پیرامون صفحه پاسخ می دهد . حضار به خاطر تماس با پلانشت می توانند خودشان به آسانی آن را جا به جا کنند و بر حاصل کار آن تأثیر  بگذارند .

دیل کاکزمارک می گوید ارواحی هستند که بر سطح اختری نازلی سکونت دارند . این گونه ارواح اغلب بسیار آشفته اند و ممکن  است بر اثر مرگی دلخراش یا ناگهانی نظیر قتل ، خودکشی و امثال آن از پای در آمده باشند . بنابراین شرایط شدید ، منفی و بالقوه خطرناک فراوانی در برابر کسانی که از این صفحات استفاده می کنند ، قرار می گیرد .

در این مورد از کاربرد صفحه اوئیجا که ضمن آن دو زوج آمریکایی برای تفریح به این کار پرداختند . آنان دچار نتیجه ای غیر منتظره شدند . در واقع صاحبان قبلی ملک ، این صفحه را جا گذاشته بودند . پیش از آن آشفتگی های بی دلیل روی داده بود . ولی این موارد پس از بازی زوج ها با صفحات اوئیجا شدت پیدا کرد . در نهایت این فعالیت ها چنان حیرت انگیز و پر آشوب شدند که ساکنان خانه بیشتر مایلمیک خود را رها کرده و به منزل اقوام پناه بردند . پژوهش هایی  که توسط یک سازمان تحقیقات روحی انجام گرفت ، نشان داد که بی تردید در آن خانه فعالیت های فراروانی روی می داده است .

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید