ارتباط ذهنی و تله پاتی با حیوانات

آیا تله پاتی با حیوانات ممکن است؟ اگر ممکن است با چه حیواناتی میتوان این کار را انجام داد و چگونه باید این کار را انجام داد؟ در ویدیوی زیر به این موضوع پرداخته شده است:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید