اولین عروسک در کجا ساخته شد؟ تاریخچه عروسک سازی

لینک ورود به بازی همستر

اگر بپرسید که نخستین بار در کجا عروسک درست کردند، جوابش این است که در همه جا.

آری، عروسک یکی از قدیمی ترین مصنوعات بشر است. هم مردم متمدن و هم افراد غیر متمدن هر دو با هنر عروسک سازی آشنایی داشتند.

ما می دانیم که در روزگار قدیم، در آثار و تمدن های مصر، یونان و روم، عروسک چیزی شناخته شده بود.

شاید بتوان گفت که نخستین بار عروسک را خود بچه ها اختراع کردند. چیزهایی از قبیل چوب و سنگ را برمی داشتند و موجودات کوچکی به نام عروسک برای بازی خود می ساختند.

در میان بسیاری از مردم، عروسکها تنها نقش یک اسباب بازی را نداشت. مثلا” در میان سرخپوستان امریکا، عروسک تصویری از یک خدا بود.

آن را از چوب می تراشیدند و به دست کودکان خود می دادند و این کار را همچون یک آموزش مذهبی به آنان، تلقّی می کردند.

در ژاپن، نخستین عروسکها را از چوب بید می تراشیدند. با رشته های نخ برایش مو درست می کردند و از کاغذ، برایش لباس می دوختند.

ژاپنی ها نوع خاصی از عروسک درست می کردند که مانند یک موجود زنده با او رفتار می شد، به او غذا می دادند و لباسهایش را مرتب عوض می کردند.

مادران به این عقیده که کودک هایشان از شرّ شیطان در امان باشند برایشان اینگونه عروسکها را فراهم می کردند. کودکان ژاپنی بجز این عروسک های «سحرآمیز» عروسک های معمولی نیز در اختیار داشتند.

در افریقا عروسک بسیار متداول است. ولی بیشتر بجای بازی با آنها در مراسم مذهبی مورد استفاده می شد. عروسک های بسیاری را به صورت شخصیّت های مقدّس می ساختند و به ویژه در جشنهای «کریسمس» اینگونه عروسک ها بسیار متداول بود.

اما سپس به مرور، اروپاییان عروسک را تنها برای بازی کودکان برگزیدند و این کار در میان «پروتِستانها» خیلی زودتر از «کاتولیکها» انجام گرفت.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید