تردستی معمای سکه ها

 وسایل لازم برای اجرای تردستی معمای سکه ها: شش سکه

تردستی شماره 25 : این هم یکی از تردستی های قدیمی است که چون می توانید هر جایی آن را انجام دهید بسیار سودمند است. فقط کافی است شش سکه (ترجیحا” یکسان) از حاضران قرض بگیرید.

سه سکه را به صورت افقی قرار دهید و چهار سکه را به صورت عمودی. اکنون از جمع حاضر بخواهید که سکه ها را طوری حرکت دهند که در ردیف افقی و عمودی هر کدام جمعا” چهار سکه داشته باشیم. به آنها بگویید که نباید سکه ای به سکه های روی میز اضافه شود، همچنین حق ندارند هیچ سکه ای را از روی میز حذف کنند. بعد از مدتی تلاش متوجه می شوند نمی توانند از عهده این کار برآیند.

راز تردستی: این یکی از حقه های قدیمی است آن را می توانید با کتاب، کلوچه، قاشق و غیره انجام دهید. راز آن ساده است. فقط کافی است در ردیف عمودی، سکه پایینی را برداشته و آن را بر روی سکه دوم قرار دهید (طبق شکل) اکنون در ردیف افقی جمعا” چهار سکه و همچنین در ردیف عمودی نیز جمعا” چهار سکه داریم.

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

پاسخی بدهید