داستان بهلول و غذای خلیفه

گفته اند که هارون الرشید غذایی برای بهلول فرستاد. خادم خلیفه غذا را نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت.

سپس گفت این غذا مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری .

بهلول آن غذا را نزد سگی که در آن خرابه بود گذاشت.

خادم فریاد زد که ای ابله چرا غذای خلیفه را به سگ میدهی؟!

بهلول گفت: ساکت باش که اگر سگ بفهمد که این غذای خلیفه است، او هم آن را نخواهد خورد.

منبع: کتاب مجموعه داستان های بهلول عاقل

پاسخی بدهید