سایکوکینسیس چیست و چگونه است؟

(به حرکت درآوردن اجسام با کمک نیروهای ذهنی یا روحی)

حرکت اجسام توسط نیروی ذهنی (pk) نیز مانند ادراک فراحسی به سه شاخه و رشته ی طبیعی تقسیم می شود. «سایکو کینسیس» نیز چون اثر مستقیم ذهن بر روی اجسام است در سه نوع از حالات تأثیر ماده طبقه بندی می شود. البته این دسته بندی مانند دسته بندیهای آشنا برای یک دانشجوی فیزیک قبلا” جامد، مایع و گاز و یا تقسیم بندی بازی 20 سؤالی مثل حیوانات، سبزیجات و مواد معدنی نیست. برای دانشجوی تحقیق روحی، دنیای مادی در 3 گروه متحرک، زنده و ساکن قرار می گیرد.

این طبقه بندی مسلما” طبقه بندی خوبی برای ماده نیست ولی راهی است که برای بررسی «سایکوکینسیس» در نظر گرفته اند. به عنوان نمونه، بسیاری از افراد معتقدند که می توانند به صورت ذهنی بر روی یک طاس متحرک یا تیری که از کمان رها شده است تأثیر بگذارند. عده ی این افراد بیشتر از آنهایی است که تصور می کنند قادرند یک جسم ساکن را به حرکت درآورند. گرایش به چنین اعتقادی در زمینه ی توانایی و کاربرد نیروی ذهنی بر روی اشیاء متحرک، یافتن سوژه هایی را برای نمایش و اثبات توانایی مفروض آسانتر کرده است.

در شیوه ی ریختن طاس، سایکوکینسیس به صورت یک تست درمی آید که شباهت زیادی به بازی نیروی ذهنی دارد. و به این خاطر است که حدس زدن کارت های تست esp اساسا” به صورت نوعی رقابت با شانس و اقبال درمی آید. تا امروز، در فرا روانشناسی گامی برای اثبات تأثیر ذهن بر هدفهای متحرک برداشته نشده است و این موضوع به خاطر جدید بودن بررسی های مربوط به این پدیده می باشد. Mt _ pkصورت اختصاری این توانایی در واقع مخفف (pk _ moving target) است که به معنی تأثیر ذهن بر روی هدف متحرک است و بسادگی نظر شخص را به لفظ مقابل این توانایی، یعنی تأثیر ذهن بر روی ماده ساکن، جلب می کند، که صورت اختصاری آن pk_ st و مشروح آن( pk _ static _ target    )است. به طوری که بعدا” خواهیم دید، اطلاعات ما در این رشته، با توجه به تحقیقات دقیق، هنوز در مراحل اولیه است و پیشرفت زیادی حاصل نشده است. اما عده ی قابل ملاحظه ای از افراد باور دارند که شاهد حرکت اجسام ساکن توسط انسان بوده اند و در این جابجایی هیچگونه تلاش مستقیم یا غیر مستقیم عضلانی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، این افراد متقاعد شده اند که pk _ st را تجربه کرده اند.

بدون در نظر گرفتن اینکه یک فیزیکدان چگونه ماده را برای هدف خود طبقه بندی می کند، طبقه کاملا” مجزای دیگری نیز وجود دارد که همان ماده زنده باشد، اما فیزیکدان غالبا” آنرا حذف می کند. لازم به توضیح نیست که این نوع از ماده، با ماده ی بی جان تفاوت دارد، خواه به صورت ساکن باشد یا متحرک. با وجود این، برخی افراد باور دارند که با نیروی ذهن خویش، بر حیات نباتی و حیوانی و همچنین بر وظایف خاص ماده ی زنده یعنی رشد، درمان و نظایر آن، تأثیر می گذارند. این استعداد را اصطلاحا” (living _ target ) می گویند که صورت اختصاری آن pk _ lt می باشد و می توانیم آن را اثر ذهنی بر روی هدف زنده بنامیم. خوشبختانه این پدیده را می توان از طریق آزمایشات کنترل شده ای مورد مطالعه قرار داد. و لزومی ندارد که فقط به درستی یا نادرستی گزارشات تجربیات شخصی متکی باشیم.

لازم به یادآوری است که ضرورتی ندارد یک فرد در مورد وقوع هر یک از این شاخه ها تصمیم بگیرد یا تلاش کند که هر پدیده ی خارق العاده و ماورائی را مستقل از انواع فرعی آن تعیین و شناسایی کند. تصمیمات و نتیجه گیری های قطعی تر را در اکثر موارد می توان به مرحله ی بعد از آن واگذار کرد. شخص می تواند مدارک برخی از ابعاد آن را مطالعه کند و نتیجه گیری های آزمایشی در مورد مصمم و قطعی بودن آنها داشته باشد. بعدا” خواهیم دید که بر اساس مطالعات تجربی با کنترل بیشتر، روشن بینی و پیش آگاهی از انواع جامع تر ادراک فراحسی است.

تله پاتی هنوز غیر جامع است (از نظر تفسیر و توضیح ذهن به ذهن). با در نظر گرفتن قدرت ذهنی بر روی ماده، سایکو کینسیس در اهداف متحرک کاملا” ثابت شده است، اما تأثیر ذهن بر روی اهداف زنده، تا حدودی جا افتاده است و سایکو کینسیس در اهداف ساکن در مرحله ی غیر جامع قرار دارد _ حتی بیشتر از تله پاتی. اما این نوع از سایکو کینسیس  مدت زیادی در مرحله غیر جامع باقی نخواهد ماند. پس ما می توانیم سؤال را بدون جواب باقی بگذاریم و به تحقیق ادامه بدهیم. اگر چه قبول یک ادعا به اندازه رد آن خطرناک نخواهد بود، ولی قبول این هنوز تصمیم خطرناکی است زیرا امکان دارد که باعث توقف تحقیق شود. iving _ targetاحا” (ذارند. این که با نیروی ذهن خویش، بر حیات نباتی و حیوانی و همچنین بر وظایف خاص ماده ی زنده یعنی رشد، درمان و

منبع: کتاب سفر به ماوراء – تالیف: ریچارد کاوندیش – جی بی راین

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x