شجره نامه خدایان یونان باستان

در اساطیر یونان باستان، خدایانی وجود داشته اند که از آنها فرزندانی خداگونه یا نیمه خدا به وجود آمده است. زمانی که یکی از خدایان با انسان ازدواج میکردند فرزندی نیمه خدا مثل هرکول به وجود می آمد. البته این داستان ها خرافه بوده است اما به جهت تحقیق و آشنایی بیشتر، اسامی خدایان و شجره نامه آنها را در ادامه نوشته ایم:

از ازدواج گایا و اورانوس که آسمان و زمین بودند، تتیس، اوکئانوس یا همان اقیانوس، رئا و کرونوس به وجود آمدند.

از ازدواج تتیس و اوکئانوس، ایناخوس و نیلوس به وجود آمدند.

حاصل ازدواج رئا و کرونوس، پوزئیدون یا پوسایدون و زئوس بود.

از ازدواج ایناخوس و نیلوس، تلفاسا و آخیرو به وجود آمدند.

از اینجا به بعد نیمه خداها شکل گرفتند. مثلا از ازدواج یو و زئوس، اپافوس به وجود آمد که یو دختر ایناخوس و ملیا بود.

از زئوس و دانائه، پرسئوس به دنیا آمد. از زئوس و مایا، هرمس به وجود آمد.

و این شجره ادامه یافته است.

پاسخی بدهید