مهره داران چه موجوداتی هستند؟

یکی از چیزهایی که در پرندگان، مارها، ماهی، قورباغه، گاو و انسان عمومیت دارد ستون فقرات یا تیره پشت می باشد.

این ستون از تکه های استخوانی کوچکی درست شده است که به هر یک از آنها مهره گفته می شود و بنابراین به حیوانات از این دسته مهره داران می گویند.

به حیوانات یا موجوداتی که دارای ستون فقرات نیستند مانند: خرچنگ ها، حلزون ها، ملخ ها و اسفنج ها بی مهره ها اطلاق می شود.

مهره داران واقعی همچنین دارای محفظه ای استخوانی در انتهای ستون فقرات خود هستند که محتوی نخاع یا مغز می باشد. پی ها یا اعصاب آنها بصورت جمعی و در دسته ای بزرگ از حفره ای در داخل ستون فقرات عبور کرده و وارد نخاع می شوند. این اعصاب در هر مهره با قسمت های مختلف بدن ارتباط پیدا می کنند.

مهره ها همچنین دارای موی رگ هایی هستند که مواد غذایی را به هر یک از سلول های بدن می رسانند و از ترکیب آنها شریان ها و وریدهایی که از طول بدن گذشته و وارد قلب می گردند، بوجود می آیند.

خصوصیت دیگری که مهره داران را از حیوانات بی مهره متمایز می سازد، دستگاه عضلات آنها می باشد و دستگاه گوارش این دسته از حیوانات نیز بخوبی تکامل یافته است. به ستون فقرات مهره داران دنده و نیز استخوان هایی متصل گردیده که (دست و پا) را به حرکت در می آورند. هر حیوان مهره داری بیش از چهار عضو از این نوع را ندارد.

در ماهی یک جفت پره که مطابق با این عضو می باشد دیده می شود. در بعضی از مهره داران مانند مار این دست و پا مطلقا” وجود ندارد. در سایر مهره داران مثل پرندگان یک جفت عضو بصورت بال تکامل یافته است و در انسان هم دستها و پاها اعضای مورد بحث را تشکیل می دهند. مهره داران نوعا” دارای دم هستند و برخی مهره داران در طی تکامل دم خود را از دست داده اند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید