موسیقی چگونه آغاز شد؟

آیا هرگز در جنگلی قدم زده اید که ناگهان به نهر آبی برسید که غلغل کنان به آرامی در راه خود جریان داشته باشد؟ آیا شباهتی بین زمزمه جویبار با موسیقی نیافته اید؟ وقتی باران بر روی سقف صدایی منظم راه می اندازد، یا اینکه پرنده ای از ته دل می خواند آیا این هر دو شبیه به موسیقی نیستند؟

وقتی اول دفعه انسان به اطراف خود توجه کرد، در آنجا نوعی موسیقی در خفا احساس کرد. پس از آن هر زمان می خواست خوشی و مسرت خود را بیان کند و وقتی می خواست که بجهد و فریاد کند و بنحوی آنچه را که حس می کرد اظهار نماید، موسیقی را در وجود خود احساس می کرد، پیش از آنکه بتواند با زبان، احساسات خود را تشریح نماید.

بالاخره، انسان یاد گرفت که آواز بخواند، و این نخستین موسیقی مصنوع انسان بوده است. نخستین چیزی را که انسان می خواسته است با آواز بیان کند چه بوده است؟ یقینا” احساس خوشحالی؟

خوشحالی عشق، اولین آوازی که تا آن زمان خوانده شده بود آواز عشق بود. به عبارت دیگر، وقتی انسان با مرگ که بسیار برایش ترس آور بود روبرو می شد، آن را هم با نوع دیگری از آواز بیان می نمود و این آواز نوعی نوحه سرایی بود. بنابراین آوازهای عشقی و نوحه سرایی نخستین موسیقی ای بودند که انسان تا به آن زمان ساخته بوده است.

نوع دیگری از موسیقی با بوجود آمدن رقص ظاهر شد. انسان در حال رقص احتیاج به چیزی داشت که با او همراهی نماید. بنابراین دستهای خود را بهم می زد، انگشتان خود را به صدا درمی آورد، یا اینکه پای خود را بر روی زمین می کوبید یا طبلی را به صدا درمی آورد!

طبل شاید قدیمی ترین آلت موسیقی باشد که بشر برای ایجاد صدا اختراع کرده است. بقدری  قدیمی است که دنبال کردن و رسیدن به آغاز پیدایش آن میسر نیست، ولی در بین مردم باستان همه جا دیده شده است.

اولین آلت موسیقی بادی که بوسیله ی بشر اختراع شد سوت و نی بوده است. سوت را از استخوان، چوب، و سفال درست می کرده اند و از آنها فلوت پدید آمد، فلوت بقدری قدیمی است که مصری ها در 6000 سال قبل آن را به کار می بردند!

آلت های موسیقی زه دار ظاهرا” بلافاصله پس از آن پیدا شده است. آیا می دانستید که مصریان باستان هم از این آلات موسیقی زه دار داشته اند؟

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید