ویژگی های ابرانسان چیست؟

فردی که ابرانسان است؛

 • انرژی محیط و اشخاص روی او تاثیر نمیگذارند، اما انرژی او بر محیط و اشخاص تاثیر گذار است.
 • او به راهنمای درون خود متصل است و به هیچ کتاب خاص، استاد یا روانشناس و مشاوری نیاز ندارد.
 • انسانها و حیوانات جذب او میشوند و از او نمی ترسند.
 • نور او، تاریکی های و غیرارگانیک ها را از خود دور میکند.
 • فرشتگان و راهنمایان روحی همیشه همراهش هستند.
 • از ذهن، نیت و انرژی افرادی که در مقابل او قرار میگیرند، آگاه است.
 • او بازیچه ذهن و برده آن نیست.
 • همیشه از فرکانس خود و ارتعاش خود آگاه است.
 • دلایل خلق اتفاقات در زندگی را میفهمد و درس های زندگی را متوجه میشود.
 • نحوه خلق خواسته هایشان را میداند.
 • در زندگی کاریزماتیک، تاثیرگذار و موفق است.
 • هیچ چیز باعث آشفتگی او نمیشود.
 • باورها و وآگاهی او با تمام جامعه متفاوت است.

شما چندتا از این موارد را دارا هستید؟ و اگر اکثر این موارد را ندارید، آیا کسی را میشناسید که اکثر این موارد را داشته باشد؟

به کانال یوتیوب اسرار ماورا بروید و سایر تست های کشف قدرت ماورایی را انجام بدهید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید