مرور دسته بندی

موفقیت و انگیزشی

برنامه ریزی مثبت و برنامه ریزی منفی ضمیر ناخودآگاه

تمام مطالبی که به بچه ها گفته می شود، آنچه که به ما گفته شده و آنچه که در 5 یا 6 سال اول عمرمان بر ما  می گذرد، پشتوانه اساسی و اصلی محتوای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه ما را تشکیل می دهد. اگر مطالب صحیح، درست، اخلاقی اجتماعی و مردمی به  …

اثر مرکب چطور در رسیدن به خواسته ها تاثیر دارد؟

در داستان زیر به خوبی اثر مرکب را متوجه می شوید: سه دوست صمیمی را در نظر بگیرید که نگران اضافه وزن خود هستند. آنها در یک محله زندگی میکنند و در آمد تقریبا یکسانی دارند. دوست اول همان کار همیشگی اش را انجام میدهد، یعنی شیوه زندگی اش مثل…