مرور برچسب ها

Julian Melchiorri

اختراع برگ مصنوعی با قابلیت تولید اکسیژن

Julian Melchiorri این اختراع را به عنوان بخشی از دوره مهندسی طراحی نوآورانه دانشگاه سلطنتی هنر بریتانیا با همکاری آزمایشگاه ابریشم دانشگاه Tufts آمریکا به منظور تولید اکسیژن انجام داده است. هدف این طرح ساخت مکانیزمی است که بتواند در شرایط…