افسانه های جن و پری چگونه آغاز شد؟

شما وقتی یک داستان جن و پری را می خوانید و از آن لذت می برید شاید تصور کنید که مؤلف کتاب آن را از خود ساخته است. البته اگر کتاب در زمانهای جدید نوشته شده بود، ممکن بود این موضوع حقیقت داشته باشد.

ولی آیا می دانید که در قدیم مردم افسانه های جن و پری را نمی ساختند؟

داستان سرایان بزرگ فقط آنچه را از اسلاف خود شنیده بودند به سادگی نقل می کردند و این داستانها از هزاران سال پیش باقی مانده بود.

بعضی ها معتقدند که بسیاری از افسانه های پریان بر اساس خاطراتی قرار گرفته است که حقیقتا” اتفاق افتاده است. ولی البته شخص باید برای پی بردن به ماهیت این افسانه ها به کنه واقعی آنها پی ببرد. طبیعت انسانی شائق چیزهای ناشناخته و اسرارآمیز است و به همین جهت وقتی این افسانه ها از پدران به پسران رسیده است وقایعی که در ابتدا بسیار عادی بوده است بعدا” بصورت حوادث غیرعادی جلوه نموده اند.

حال آغاز حقیقی افسانه پریان هر چه باشد، در این شک نیست که مردم روزی آنها را باور داشته اند. برخی از موجودات خیالی که مورد باور آنها بود، مانند افسانه ها بودند منتها برای آنها قدرت جادویی زیاد قائل بودند. آنان می توانستند خود را غیرمرئی ساخته یا شکل خود را عوض نمایند، اغلب بصورت حیوانات یا پرندگان ظاهر می گشتند و همچنین آنها قادر بودند از درون دیوارها یا سایر اجسام جامد عبور کنند و از حوادث آینده خبر دهند. برخی از این موجودات فناناپذیر بوده، و بعضی دیگر صدها سال عمر می نمودند.

امروزه، تقریبا” همه مردم پریان را موجودات ظریفی می دانند که بالهای توری دارند و شعرا درباره آنها شعر گفته اند. در سابق مردم عقیده داشتند که انواع مختلف پریان وجود دارد. بعضی ها به اندازه ی سرانگشت هستند، بعضی ها به بلندی پای انسان و بعضی ها به اندازه ی خود انسان هستند. ولی همه آنها دارای بال نمی باشند، در واقع احتیاجی هم به بال نداشتند، چون می توانستند بر ساقه گیاهان مانند اسب سوار شوند. یا آنکه دارای اسبهایی از نور بودند که می توانستند سوار آنها شوند.

حاجت به ذکر نیست که در کشورهای مختلف انواع پریان گوناگون وجود داشته و اسامی محلی مخصوص به خود داشتند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید