افسانه های ملی و سنن انگلیسی چه قدمتی دارند؟

وقتی که کلیسا با نیروی اجتماعی و نیرومند و آشکار بسیاری از سنن و عادات مشرکین مواجه شد، تصور می کرد که موافق گردانیدن آنان با مسیحیت عاقلانه تر از معدوم ساختن آنها باشد. بسیاری از معتقدات و مراسم عبادت انگلیسی که تا امروز باقی است بیش از 2000 سال قدمت دارند.

بعضی از مراسم قدیمی عبادت برای افزایش برکت و حفظ آدمی از شیطان بوده که در آداب و رسوم امروزی نیز دیده می شود، اگر چه شکل آن تغییر کرده است. هنوز برخی از این عادات از رسومی که یک وقتی ضروری بوده گرفته شده است. مثل عادات و رسوم مربوط به مرز و سرحد، در دورانی که نقشه در دسترس عده زیادی از مردم نبود، بوسیله اجتماع محترم شمرده می شود.

رقص های موریس که آثاری از مراسم ماقبل مسیحیت بشمار رفته تا این زمان هم تغییر زیادی نکرده ولی امروزه این رقص را صرفا” برای تفریح انجام می دهند.

افسانه های قدیمی که مربوط به قهرمانان می باشد، بدون مدارک کتبی بوجود آمده و باقی مانده است. تصورات قوم سلت قهرمانان افسانه ای زیادی مانند آرتور شاه و رابین هود را که تنها قهرمانان افسانه های کهن اروپایی می باشند، بوجود آورده است.

بسیاری از عادات و سنن انگلیسی با جشنهای ملی مانند کریسمس، ایستر و جشن ماه مه ارتباط دارند. البته این عادات و مراسم هنوز در سراسر این کشور رعایت می شوند؛ اگر چه بعضی از آنها بر حسب عادات محلی تغییر شکل یافته اند.

خیلی از عادات و رسومی که در طول صدها سال شکوفان شده و در حافظه ها باقی مانده، با انتقال نسل بتدریج از بین رفته اند و تحولات اجتماعی دو جنگ جهانی نیز در این امر بی اثر نبوده است. ولی عادات و سنتهای باقی مانده خود به عنوان روابط زنده ای با تاریخ این کشور محسوب می گردند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید