بیماری سل چیست؟

تی _ بی مخفف واژه ی «تُوبِر کُولُز» است، یعنی سل.

سل یک بیماری عفونی است که بر اثر جرثومه ای به نام «باسیل تُوبِر کول» _ یعنی باسیل سل _ پدید می آید. از آنجا که این باسیل را دانشمندی به نام «کخ» کشف کرده است، آن را باسیل کخ نیز نامیده اند.

متأسفانه سل بیماری است که در تمام نقاط جهان، پیدا می شود؛ به ویژه در نقاط پرجمعیت و جاهایی که بهداشت رعایت نمی شود و مردم تغذیه ی کافی ندارند.

با این وصف، جای خرسندی باقی است که بشر در برابر این بیماری، مقاومت خوبی نشان داده است. حدود 90 درصد از مردمی که در شهرها زندگی می کنند، گه گاه نقطه ی کوچکی از آلودگی این بیماری در وجودشان پیدا می شود بی آنکه غالبا” حتی خودشان متوجه ی آن شوند، از این رو توصیه می شود که هر از چندی یک بار برای معاینه و آزمایش، به پزشک مراجعه کنند.

هنگامی که سل در بدن پخش می شود، دیگر به صورت یک بیماری جدی و کاهنده درمی آید؛ یعنی باعث تحلیل و فرو خوردن تدریجی بدن می شود. اگر در قدیم، سل را «خورنده » می نامیدند به همین علت بود که این بیماری، بدن را بتدریج می خورد و از بین می برد.

باسیل سل بر سه گونه است: آدمی، گاوی، مرغی. انسان ممکن است بوسیله ی نوع آدمی و گاوی آن، مسلول شود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید