تفاوت تمرکز فکری با دقت

آنچه به نام تمرکز فکری نامیده میشود عبارت است از ثابت نگه داشتن یا جهت دادن فکر بر تصویر یا مجموعه ای از اندیشه ها، حال آنکه دقت به طور ساده موضوعی مادی دارد مانند یک کار ساده یا پیچیده.

گاهی وقتی کسی دچار ناراحتی و ملال میشود، شروع به انجام کاری میکند و میکوشد نسبت به آن ابراز علاقه کند و آن را به دقت انجام بدهد.

بدین طریق او میکوشد خلاء ذهنی به وجود آمده را که ناراحتی و ملال خاطر ، یکی از مظاهر آن است پر کند. در واقع، او به دقت نظر خاصی در یک مسئله رسیده است. اگر این شخص تصمیم بگیرد در مورد مسئله ای بیاندیشد، تمام جوانب آن را در نظر بگیرد و آن را خوب بررسی کند، به تمرکز فکری دست یافته است.

بدین ترتیب، اختلاف میان بهترین روش برای کوشش ارادی جهت ابراز دقت و امکان تمرکز فکری ، بنا بر آنچه پیش از این در این مورد ذکر شد، به خوبی مشخص میشود.

حال میتوان ملاحظه کرد که با تمرین های جدی که در این زمینه کمک شایانی میکند، انسانی که پیش از این چگونگی معطوف ساختن تمامی توجه و دقت خود را به آنچه میخواهد فرا گرفته است، میتواند با تعلیم و تربیت و اتکا به قوای روانی خود به تمرکز فکری بپردازد.

منبع: کتاب مانیه تیزم شخصی – تالیف: پل ژاگو

پاسخی بدهید