سبب از هوش رفتگی یا غش کردن چیست؟

دلیل غش کردن چیست؟

گاهی در صحنه ی یک نمایش یا فیلم می بینیم که قهرمان بازی از شنیدن خبری یا رویداد ناگهانی امر وحشتناکی، از هوش می رود.

غش کردن یا از هوش رفتن در ذهن ما با این قبیل رویدادها پیوند یافته است. اما حقیقت آن است که این حالت در شرایط گوناگون دیگری نیز روی می دهد؛ مثلا” بر اثر محبوس ماندن در جایی که هوای کافی برای تنفس ندارد. از این گذشته بر اثر گرسنگی شدید، خستگی، درد بیش از اندازه، شوکهای عاطفی و یا علل بسیار دیگر نیز ممکن است حالت غش به انسان دست دهد.

اولین علت بیهوشی اصولا” این است که خون به حد کافی به مغز نمی رسد.

پس کمبود جریان خون در مغز است که علت مستقیم چنین حالتی را بیان می کند.

چون بیهوشی امری است که کم و بیش اتفاق می افتد، باید بیاموزیم که چه کار کنیم تا شخص از هوش رفته را دراین حال یاری دهیم.

کسی که احساس بیهوشی به او دست می دهد، باید بیدرنگ بر زمین دراز بکشد. اگر این کار برایش میسر نیست، باید او را طوری به جلو خم کرد که سرش میان زانوهایش قرار گیرد. هدف از این کارها آن است که جریان خون به مغز او راه یابد.

هرگاه کسی از هوش رفته باشد او را بر زمین بخوابانید؛ دکمه و بندهای لباسهای تنگش را باز کنید؛ او را در حالتی قرار دهید که سرش در سرازیری و یا پاهایش در جایی بالاتر قرار گیرد.

در این حالات، باز هدف آن است که جریان خون به مغز وی سریع تر شود.

همچنین برای اینکه شخص مدهوش بحال آید، می توان چیز محرکی به او داد؛ مانند نوشیدن قهوه یا بوییدن جوهر آمونیاک.

گاهی نیز ممکن است انسان، بیهوش شود بی آنکه عوامل برشمرده شده ی غش در میان باشد؛ مثلا” ممکن است ضربه ی محکمی به سرش بخورد. گاهی آفتاب زدگی، مسمومیت، یا از دست دادن گرما به مقدار زیاد نیز سبب بیهوشی انسان می گردد.

بیهوشی بر دو نوع است:

1 . بیهوشی سرخ که چون روی دهد چهره، برافروخته و ضربان نبض، تند می شود.

در این حال شخص بیهوش را باید بر زمین خواباند طوری که سر و شانه اش اندکی بالاتر قرار گیرد. روی سرش نیز پارچه ی نمناک سرد یا چیز خنک دیگری گذاشته شود.

2 . بیهوشی سفید که بر اثر آن چهره، رنگ پریده و پوست بدن، سرد و بی حرارت می شود. در چنین حالتی نبض نیز کند کار می کند.

در این حال باید بیمار را سرازیر خواباند طوری که سرش در سرازیری قرار گیرد. افزون بر آن باید بدنش را هم طوری پوشاند تا گرم شود.

اکنون متوجه شدید که بیهوشی بر دو گونه است و در هر موردی باید کارهای ویژه ای انجام داد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

پاسخی بدهید