شناخت افراد از روی رنگ چشم – روانشناسی رنگ چشمها

رنگ مردمک چشم در صورتی که کاملا واضح و مشخص باشد بهترین و بارزترین نشانه شخصیت آدمی است.

چشمان سیاه بسیار تیره، مظهر نوعی حرارت و نیروی درونی استثنایی است که منبع آن یا مهر و عاطفه ای شدید است که جنبه اخلاقی دارد یا نشانه دشمنی و بیدادگری دارد.

مطمئن باشید که صاحب چنین چشمانی می تواند اطرافیان خود را تا سر حد جنون دوست داشته باشد یا کورکورانه نسبت به آنها عداوت بورزد. او موجودی است مغرور و شکاک و سعی میکند اطرافیانش را تحت نفوذ خود در بیاورد.

چشمان آبی روشن یا تیره مظهر انسانی فعال، خونسرد، مصمم و با پشتکار است. بیشتر کسانی که چشمانشان آبی آسمانی است خیالباف، رویایی، احساسی، کم و بیش با نشاط، سطحی و تنبل هستند.

چشمان قهوه ای و بلوطی غالبا مظهر انسان های کمال پرست است. افرادی که پیرو اندیشه ای خاص هستند. بسیاری از روشنفکران چشمان قهوه ای یا بلوطی داشته اند.

چشمان زرد و سبز نشانه افرادی با تمایلات ذهنی، عاطفی و احساسی است که گاهی در حد نبوغ جلوه میکند. گاهی مبتنی برخیالبافی و گاهی نیز غیر عادی است.

چشمان سبز معمولا نشانه عصبانیت بیش از حد و ابراز شور و حرارت و عواطف شدید است.

و سر انجام رنگ خاکستری که مظهر افرادی مثبت، فعال، با استعداد کار فراوان، خویشتن دار، محتاط و باتجربه است که عملکردی بالا دارند. این اشخاص معمولا از تعادل کامل برخورداند ک هدر افراد دیگر کم تر مشاهده میشود.

منبع: کتاب مانیتیسم شخصی – اثر: پل ژاگو

پاسخی بدهید