صفت مقایسه ای با as

در این قسمت از آموزش زبان در مورد صفت مقایسه ای as صحبت میکنیم.

برای مقایسه اشیاء، مکان ها و اشخاص میتوان از as برای مقایسه استفاده کرد که ساختار جمله با آن به صورت زیر می باشد:

as + صفت + as

مثال:

Mina is as tall as her mother.

This house is as expensive as that house.

I am as old as your brother.

برای جملات منفی:

you are not as tall as me.

His car is not as expensive as ours.

پاسخی بدهید