طراحی آزمایش برای نمایش واقعی سقوط آزاد روی زمین توسط ایمان صدیقی

ایمان صدیقی در دوران تحصیل، آزمایشی طراحی کرد تا با کمک آن بتوان روی سطح زمین بدون اینکه نیاز باشد خلاء ایجاد کنیم، سقوط واقعی اجسام را نشان بدهیم.

در این آزمایش، اگر شما یک آجر و یک کاغذ را رها کنید، هر دو باهم به سطح زمین خواهند رسید! بدون اینکه نیاز باشد در خلاء این کار را انجام بدهید. در واقع این آزمایش به طرز هوشمندانه ای مقاومت هوا را حذف میکند.

این آزمایش در جشنواره جوان خوارزمی مورد تقدیر داوران قرار گرفت.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید