عدد 17 در فرهنگ های مختلف به چه معناست؟

عدد ۱۷ در فرهنگ‌های مختلف به معانی متفاوتی شناخته شده است. برای مثال، در فرهنگ چینی، عدد ۱۷ به عنوان نمادی برای لطف آسمانی شناخته می‌شود. در فرهنگ ژاپنی، عدد ۱۷ به عنوان نمادی برای بدبختی و بدشانسی شناخته می‌شود.

 

منبع: مکالمه با Bing، 6/3/2023

پاسخی بدهید