نظریه ایدئوموتور هیپنوتیزم

اگر از فردی خواسته شود که به شرح یک پلکان مارپیچی بپردازد، بیشتر این احتمال وجود دارد که او برای شرح و بسط مطلب با انگشتش به رسم شکلی مارپیچی در هوا بپردازد. این مطلب به خوبی نشان داده شده که فکر کردن درباره یک عمل، در غالب موارد تمایل برای انجام آن حرکت را برمی انگیزاند و معمولا” این پدیده خود را با انقباض عضلات کوچکی در راستای تحقق آن عمل نشان می دهد. این تئوری برای نشان دادن برخی از پدیده های هیپنوتیزمی مانند پرواز دست و نوسان در وضعیت می تواند مورد استفاده قرار بگیرد که به صورت مشروح در بخش های دیگر به شرح آنها می پردازیم.

شوربختانه، این نظریه _ مانند بسیاری از تئوری های دیگر _ فقط به قسمت کوچکی از رفتارهای هیپنوتیزمی مربوط می شود. برای مثال، این نظریه هیچ گونه دلیل و منطقی برای توجیه و تفسیر سیر قهقرایی در زمان، نحوه پیدایش سرکوبی، رؤیاها و خیالپردازی ها و غیره را در شرایط هیپنوتیزم ندارد. این نظریه ممکن است با عنوان شناختی _ رفتاری طبقه بندی شود، بنابراین، شامل انگیزش رفتارهای هیپنوتیزمی آشکاری می شود که به وسیله ی محرکهای فکری ایجاد می شوند.

منبع: کتاب روش های هیپنوتیزم درمانی – ترجمه: دکتر رضا جمالیان

 

پاسخی بدهید