چرا کره زمین میچرخه؟

کره زمین به دلیل انرژی دورانی که از زمان پیدایش خود از خورشید دریافت کرده است، می چرخد. این انرژی دورانی باعث می شود که زمین به دور خود بچرخد و همچنین به دور خورشید بچرخد.

چرخش زمین به دور خود باعث ایجاد شب و روز می شود. هنگامی که نیمکره زمین به سمت خورشید می چرخد، روز است و زمانی که نیمکره زمین به سمت دور از خورشید می چرخد، شب است.

چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد سال می شود. یک سال برابر با یک دور کامل زمین به دور خورشید است.

نظریه شکل گیری زمین

زمین حدود 4.5 میلیارد سال پیش به عنوان یک قرص چرخان از مواد مذاب شکل گرفت. این قرص به دلیل نیروی گریز از مرکز، شروع به چرخش سریعتر کرد. این چرخش باعث شد که زمین به شکل بیضوی درآید و به دور خود بچرخد.

اثرات چرخش زمین

چرخش زمین تأثیرات زیادی بر روی زمین و زندگی روی آن دارد. برخی از این تأثیرات عبارتند از:

  • ایجاد شب و روز
  • ایجاد سال
  • ایجاد جاذبه زمین
  • ایجاد اقیانوس ها
  • ایجاد آب و هوا
  • ایجاد تغییرات فصلی

نتیجه گیری

کره زمین به دلیل انرژی دورانی که از زمان پیدایش خود از خورشید دریافت کرده است، می چرخد. این چرخش تأثیرات زیادی بر روی زمین و زندگی روی آن دارد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید