یوری گلر چه کتاب هایی نوشته؟

یوری گلر نویسنده، شعبده باز و فرد مدعی قدرت های ماورایی است. او تعدادی کتاب نوشته است که برخی از آنها عبارتند از:

  • ذهن خم شده (1975)

  • میلیونر ذهن من (1976)

  • نوستراداموس اثر یوری گلر (1977)

  • کتاب یوری گلر درباره ESP (1978)

  • The Geller Effect: The Science of Uri Geller (1981)

  • Uri Geller’s Magic: The Complete Book of Secrets (1983)
  • پیشگویی (1991)

  • زندگی من به عنوان یک ذهن خوان (2008)

  • دیدگاه (2013)

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید