مرور برچسب ها

sickness in dreams meaning

بیمار شدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر بیمار شدن در خواب : طبق عقیده تعبیرکنندگان قدیمی خواب مانند ابن سیرین؛ اگر کسی در خواب، خود (یا دیگران) را بیمار ببیند یعنی در بیداری خود (یا دیگران) آسایش خواهند داشت و خطری از آنها رفع خواهد شد. اما اگر خود را بیمار و عریان ببیند…