بیمار شدن در خواب به چه معناست؟

تعبیر بیمار شدن در خواب : طبق عقیده تعبیرکنندگان قدیمی خواب مانند ابن سیرین؛ اگر کسی در خواب، خود (یا دیگران) را بیمار ببیند یعنی در بیداری خود (یا دیگران) آسایش خواهند داشت و خطری از آنها رفع خواهد شد.

اما اگر خود را بیمار و عریان ببیند یعنی مرگ وی نزدیک است.

اگر خواب ببیند بیمار شده است و کسی که قبلا مرده است می آید و او را میبیند یعنی مرگش نزدیک است.

اگر همین خواب را برای دیگری ببیند مرگ آن شخص نزدیک است.

در کل غم و اندوه و ناراحتی در خواب تعبیری برعکس دارد.

مریض شدن در عالم رویا نشانه سلامت شدن و رفع خطر است.

بیمار شدن در خواب همچنین می‌تواند نشانه استرس و نگرانی باشد.

اگر در خواب خیلی خوشحال باشید و مشغول شادی و بزن و برقص باشید یعنی در واقعیت مشکلی برایتان پیش خواهد آمد.

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید