دیدن شیر در خواب به چه معناست؟

دیدن حیوان شیر در خواب ممکن است برای بسیاری از افراد پیش بیاید و عجیب هم باشد. آنها ممکن است کنجکاو شوند که این خواب به چه معناست؟

به عقیده معبران قدیمی همچون ابن سیرین، دیدن شیر در خواب نشانه دشمن است.

اگر با شیر بجنگید یعنی درگیر دشمنی میشوید.

اگر از دست شیر فرار کنید یعنی در واقعیت از یک گرفتاری و دشمنی در نهایت رها میشوید.

اگر بر شیر پیروز شوید یعنی بر دشمن غلبه میکنید.

این حیوان را دشمنی قوی میدانند و در در خواب اینگونه معنی میشود.

هرچقدر شیر در خواب شما بزرگ‌تر باشد یعنی دشمن بزرگ‌تر و قوی تر است.

شیر نر یا ماده میتواند به مرد یا زن بودن دشمن اشاره داشته باشد.

البته توجه داشته باشید بسیاری از خواب هایی که ما میبینیم تحت تاثیر وقایع روزمره هستند. دیدن کارتون ها و فیلم ها یا صحبت کردن راجع به موضوعات مختلف باعث میشود خواب آنها هم ببینیم.

هرچیزی که شما روزی دیده اید یا شنیده اید در ناخودآگاه شما وارد شده است.

به همین خاطر تا زمانی که راجع به موضوعی چیزی نمیدانید خوابش را نمیبینید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید