زلزله در خواب به چه معناست؟

زلزله در خواب دیدن یعنی گرفتاری و ناراحتی. به گفته امام جعفر صادق خواب زلزله یعنی بلا و مصیبت و بیماری برای اهالی شهر.

خواب هایی که در آنها یک اتفاق بد می‌افتد به نوعی هشدار هستند و میتوانند حاکی از یک اتفاق بد باشند.

زلزله میتواند نشانه رنج و گرفتاری باشد.

ابن سیرین گفته است که تعبیر این نوع خواب این است که از طرف حکومت و پادشاه به مردم آسیبی میرسد.

اما از نظر روانشناسی میتواند این نوع خواب نشان دهنده و ترس‌ها و نگرانی‌های فرد باشد.

البته اگر شما درمورد چیزی بشنوید یا ببینید و تحت تاثیر قرار بگیرید احتمال دیدن آن در خواب زیاد است.

یونگ هم معتقد بود که زلزله در خواب به احساس ناامنی و ترس مربوط است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید