آیا گزارش دیدن یوفو یک پدیده روانی است؟!

شما ممکن است یک روز در یک روزنامه در مورد یک یوفو که یکی دو شب پیش در آسمان شهرتان دیده شده است ، چیزی بخوانید .

سپس خاطره ای بسیار مبهم را به یاد می آورید که آن شب ، یک ستاره ی درخشان یا یک هواپیما را دیده بودید .

در آن زمان ، شما توجه زیادی به این نور نکرده بودید ، اما با خواندن مقاله ، ناگهان به خود نهیب می زنید که آن نور ، حتما همان یوفو بوده است ؛ هر چه باشد ، در آن زمان ، برای لحظه ای ، توجه شما را به خود جلب کرده بود .

البته ممکن است این نحوه ی تفکر برای همه رخ ندهد ، اما قطعا عده ی زیادی چنین فکر خواهند کرد .

آنان به دنبال اطلاعات بیشتر در روزنامه ها می گردند .

شاید هم دست به قلم شوند و از آنچه تصور می کنند دیده اند ، گزارشی بنویسند و آن را برای رسانه ها یا گروه های تحقیقاتی یوفولوژیست ارسال کنند .

حال شاید بهتر متوجه شوید که گروه تحقیقاتی SOBEPS چگونه توانست بیش از 2600 گزارش از این حادثه را دریافت کند .

143 گزارشی هم که در اولین حادثه به دست این گروه رسید ، در طول یک هفته نوشته شده بودند .

البته در طول این یک هفته هم رسانه ها با تمام قدرت در حال پرداختن به این حادثه بودند .

بعدها و با انجام تحقیقات بیشتر ، مشخص شد که 2600 گزارش از مشاهده ی جنگنده ها ، پس از گذشت زمان زیادی نوشته شده اند و تنها امروزه چنین وانمود می شود که تمام آنها در آن نیمه شب ، شاهد تعقیب و گریز جنگنده بوده اند و 143 گزارش  اولیه هم همگی در آن شب نخست و به صورت مجزا از هم نوشته شده بودند .

واقعیت این است که تمام این گزارش ها پس از انتشار اخبار در رسانه ها نوشته و برای این گروه تحقیقاتی فرستاده شدند .

با این وصف به سادگی روشن می شود که این موضوع ، مسئله و پدیده ای روانی است و به همین دلیل هم هست که هیچ مدرکی از این حادثه به جز یک عکس جعلی ، در دست نیست .

واقعیت این است که اگر آن طور که ادعا می شود ، 13500 نفر چیزی را در آسمان مشاهده کرده بودند ، امروزه مطمئنا بیشتر از یک عکس از آن در دست داشتیم .

 

 

پاسخی بدهید