آب های زیرزمینی را چطور میتوان پیدا کرد؟

برای پیدا کردن آب های زیرزمینی، روش‌های مختلفی وجود دارد که به چهار گروه روش‌های هوایی، سطحی، زیرسطحی و تجربی تقسیم می‌شوند. در این روش‌ها از روش‌های الکتریکی، الکترومغناطیسی، لرزه نگاری و بازتاب مغناطیسی پروتون استفاده می‌شود.

امروزه با استفاده از روش‌های مدرن، کشف منابع آب های زیرزمینی به راحتی امکان پذیر است.

پاسخی بدهید