آیا در تمام دنیا مناطقی برای تشخیص زمان وجود دارد؟

حال که می توانیم مسافت های خیلی دور را با هواپیمای جت به سرعت سفر کنیم، اختلافات زمان شگفتی های بیشتری بوجود می آورد: می توانیم نیویورک را در وقت معینی ترک کنیم و به اندک زمانی به لوس آنجلس برسیم. البته: بنابر آنچه ساعت نشان می دهد. دلیل این امر آن است که آمریکا را به نواحی زمانی تقسیم کرده اند که عبارتست از: شرقی، مرکزی، کوهستانی و اقیانوس آرام.

این تقسیمات بر اساس مدار نصف النهارها بود یعنی خطوط فرضی که در اطراف زمین از قطب شمال به قطب جنوب کشیده شده اند. زمان در نظر گرفته شده در هر ناحیه، درست یک ساعت با ناحیه مجاور خود فرق می کند، و زمان در نظر گرفته شده در نقاط مختلف یک ناحیه ی زمانی کاملا” یکسان می باشد. همین که از یک ناحیه زمانی به ناحیه دیگر حرکت نمایید، هرگاه بطرف مشرق بروید، زمان یک ساعت جلوتر خواهد رفت و اگر به طرف مغرب بروید، یک ساعت عقب تر می رود. ولی کمربندهای زمانی دقیقا” در یک خط راست واقعند.

دلیل این موضوع آن است که ممکن است یک جامعه رابطه ی نزدیکی با جامعه همسایه ی خود داشته باشد و بخواهند هر دو دارای یک زمان واحد باشند. بعنوان مثال ایالت جورجیا در اتازونی و قسمت زیادی از فلوریدا، و قسمت پایینی شبه جزیره میشیگان همه می توانند در ناحیه زمانی مرکزی باشند، ولی آنها خود را مشمول ناحیه شرقی هم می دانند.

تمام دنیا هم به ناحیه های زمانی، درست مثل آمریکا تقسیم شده است. به طوری که اگر کسی به دور دنیا حرکت نماید هر پانزده درجه، نسبت به نصف النهار، به ناحیه زمانی جدیدی برخورد می کند. حال ببینیم این طرز اندازه گیری از کجا شروع شد؟

اندازه گیری از (گرینویچ)، در انگلستان شروع شد، که مدار نصف النهار صفر درجه از آن عبور می نماید. همچنانکه از گرینویچ بطرف شرق حرکت نماییم، هر پانزده درجه باید یک ساعت به وقت گرینویچ اضافه نماییم. همینکه از گرینویچ بطرف غرب حرکت نماییم، به همان طریق هر پانزده درجه باید یک ساعت از وقت گرینویچ کم کرد.بنابراین وقتی که در گرینویچ ساعت 12 ظهر است، در کالیفرنیا ساعت چهار صبح می باشد، زیرا شما به طرف غرب آنهم 15 ضربدر 9 درجه سفر کرده اید، و ساعت 12 گرینویچ 2 بعدازظهر در مصر است، زیرا حرکت شما بطرف شرق بوده است که دو تا 15 درجه می باشد.

درست نقطه مقابل دنیا از گرینویچ یک خط فرضی وجود دارد که به نام «خط زمانی بین المللی» نامیده می شود. اگر شما این خط را قطع کرده و به سمت مغرب حرکت کنید، یک روز تمام را از دست خواهید داد، و اگر آنرا قطع کرده و به سمت شرق بروید، یک روز تمام بدست خواهید آورد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

پاسخی بدهید