آیا چپ دستی چاره پذیر است؟

اگر شما خود چپ دست بوده، یا آدم چپ دستی را دیده باشید، حتما” توجه کرده اید که چنین اشخاصی باید خود را با بسیاری از چیزها در این جهان، تطبیق دهند؛ چرا که ما در دنیای راست دستان زندگی می کنیم.
جایی که 96 درصد از مردم جهان راست دستند، این دیگر طبیعی می نماید که همه چیز، از دستگیره ی در، آچار، اتومبیل، آلات موسیقی و انواع ماشین گرفته تا دکمه ی لباس و بسیاری اشیای دیگر همه طوری ساخته شده باشند که براحتی قابل استفاده برای راست دستان باشد.

با این همه، بیشتر چپ دستان نیز براحتی از عهده ی به کار بردن همه چیز برمی آیند، و حتی برخی چنان با مهارت کار می کنند که مایه ی شگفتی است! مثلا” آیا شنیده اید که میکل آنژ و لئوناردو داوینچی، دو تن از نوابغ نقاشی جهان، چپ دست بوده اند؟

در حالی که بعضی از پدران و مادران از چپ دستی فرزند خود نگرانند، ولی بیشتر صاحب نظران در پزشکی معتقدند که نباید برای راست دست شدن این قبیل کودکان، کوچکترین اقدامی کرد؛ چرا که چپ دست بودن برای انسان نقص به شمار نمی رود. پس نباید کودک را به علّت چپ دستی آزار یا تنبیه کرد، و نیز نباید کوشید تا او «راست دست» بشود.

حالا چه چیزی باعث شده است که بیشتر مردم روی زمین راست دست باشند؟

مدّتها چنین گمان می رفت که راست دستی معلول آموزش یا عادت و تقلید از دیگران است؛ یعنی چون بیشتر مردم این چنین بودند ما هم به پیروی از محیط خود، راست دست شده ایم. از این رو می پنداشتند که در آدم چپ دست اشکالی وجود دارد که نتوانسته است خود را با دیگران هماهنگ کند.
اما امروزه علت را در چیز دیگری یافته اند. می گویند پدیده ی راست دستی زاییده ی طرز کار مغز است که به گونه ی خاصی فعالیت می کند.
نیمی از مغز بر نیمه ی دیگر حکمرانی دارد.
قسمت چپ مغز کارهای قسمت راست بدن را فرمان می دهد و قسمت راست آن نیز بر قسمت چپ بدن حکمرانی می کند.
اکنون چون در بیشتر افراد، نیمه ی چپ مغز، بخش «حکمران» آن می باشد، از این رو طرف راست بدنشان، چابکی و مهارت بیشتری یافته است. پس چون با دست راستشان بهتر می توانند کار انجام دهند، راست دست شده اند.

اما در چپ دستان، مغز به گونه ی عکس این حالت رشد یافته است؛ یعنی نیمه ی راست آن، بر نیمه ی دیگر حکمرانی می کند. به همین دلیل است که اندامهای واقع در طرف چپ بدنشان توانایی بیشتری برای فعالیت دارند.
پس خلاصه، مسأله همین است و همین، و نه یک چیز جدی دیگر!

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید