ابزار خوردن چگونه بوجود آمد؟

روشی را که انسان غذا می خورد یکی از علامات تمدن می باشد و از زمانهای خیلی قدیم انسان وسایل متعدد خوراک خوردن را ساخته است تا با این رسم غذا خوردن، خود را بیشتر متمدن سازد. بعضی ابزار  قاشقی شکل، احتمالا” در عهد حجر هم وجود داشته است. می دانیم که هزاران سال قبل قاشق های چوبی، سنگی و عاجی توسط مصریان به کار رفته است. یونانیان و رومیان قاشق های برنزی و نقره ای به کار می بردند و بعضی از آنها محصول دست استادان ماهری بودند و بسیار زیبا ساخته شده بودند. در قرون وسطی، قاشق ها را از استخوان، چوب و حلبی می ساختند، در حالی که ثروتمندان دارای قاشق های نقره ای بودند که استادانه ساخته شده بوده است.

کاردها و چنگال ها هر دو از زمانهای قدیم وجود داشته اند. بعضی ها معتقدند که اولین چنگال یک چوب کوچک دندانه دار بوده است، در حالی که دیگران معتقدند که اول با نیزه آغاز شده است. اولین چنگال های حقیقی طویل و دو دندانه بود که فقط در آشپزی یا برای نگه داشتن گوشت در وقت بریدن بکار می رفت. وجود چنگال در سر میز و به منظور خوردن پس از مسیحیت آغاز شد. ولی تا 300 سال قبل، گذاشتن کارد و چنگال در سر سفره هنوز تعجب آور بود! در انگلستان بندرت دیده می شد و در فرانسه هر کسی تا قرن هفدهم با دست غذا می خورد. کارد از تکه های سنگ چخماق یا سنگهای دیگر درست می شد و لبه ی آن طوری بود که خاصیت بریدن بدان می داد.

کارد یکی از اولین ابزارهایی بود که بوسیله ی انسان بکار گرفته شد. به کار بردن کارد در سر میز هم به 300 سال قبل برمی گردد. مردم بدوی احتمالا” بشقاب های ساخت طبیعت را بکار می بردند. به عنوان مثال، یک برگ پهن به عنوان بشقاب به کار می رفت، کدوی حلوا را به جای کاسه، یا نیمه ی نارگیل را به عنوان فنجان به کار می بردند.

از هنگامی که انسان با کوزه گری آشنا شد از همان موقع هم شروع به ساختن بشقاب، فنجان و ظروف دیگر کرد. اغلب آنها بسیار زیبا بودند و خیلی از آنها هم تا امروز حفظ شده اند. یونانی های باستان، رومی ها و مصری ها، تمام انواع کوزه و کاسه ها را که دارای ارزش هنری بودند داشتند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

پاسخی بدهید