اسرار یوگا ، مراقبه و تمرکز

یکی از اهداف مهم تمرکز مهار کردن تنش و اضطراب است. اغلب مردم در طول زندگی وانهادگی را تجربه نکرده اند. حتی در خواب هم از آرامش کامل برخوردار نیستند. برخلاف تصور آنها، نوشیدنی ها و تفریحات لذت بخش هم ذهن آنها را کاملا وانهاده نمیکنند.

طبیعت ذهن پراکندگی است. ذهن بدون آگاهی و اطلاع ما ،در هر لحظه صدها مسیر را طی میکند حتی وقتی که ما تصور میکنیم در حالت مراقبه یا تمرکز هستیم.

زمانی که شما نسبت به چیزی آگاهی دارید حواس شما با صرف نیروی دائم به وسیله ذهن و مغز در جریان دریافت هستی است. تنها سیستم یوگا توانسته است راهی را ابداع و تکمیل نماید که در پرتو آن ، ذهن یک پارچه شود ، پراکندگی منتفی گردد و انتظام ذهنی حاصل آید.

یوگا سیستم ظریفی است که ما فوق زنجیره آگاهی قرار دارد.

یوگا برای ایجاد آرامش یک فرمول ساده دارد، کانونی کردن ذهن روی یک نقطه.

یکی شدن آگاهی و موضوع سبب میشود تا بیشتر قوای ذهنی در یک نقطه جمع شوند. آنگاه استراحت و وانهادگی بزرگ تحقق می یابد، زیرا قوای ذهنی در یک مسیر کار میکنند.

سیستم عملی یوگا درباره قوای درونی بدن انسان، طرحی نو و علمی جدید ارائه می نماید. این سیستم قوای ذهن را تابع دو نیروی پرانا یعنی نیروی حیات و چیتا یعنی حافظه، فکر، تمرکز و دقت میداند.

کنترل بدن فیزیکی به وسیله حواس با انرژی حیاتی است و انرژی روانی ، استعداد، هوش و نیروهای ذهن را کنترل میکند.

اکثر افراد از عدم تمرکز ذهنی در عذاب هستند و برای چاره جوی و ایجاد نظم ذهنی به انواع و اقسام گفتارها و روش ها متوسل میشوند.

قدیمی ترین شیوه عملی دستیابی به تمرکز ، وضعیت های مراقبه است که در سیستم علمی و عملی یوگا مطرح میباشد.

البته دیدگاه یوگا با سایر دیدگاه های فلسفی تفاوت دارد. یوگا مدعی است که تمرکز یک حالت ذهنی و روانی است که در اثر ایجاد تعادل بین ساختار جسمی و روانی حاصل میگردد و تا زمانی که ما توفیق پاکسازی جسم و روان را پیدا نکنیم ایجاد تمرکز ذهنی غیرممکن است.

پاکسازی جسم شامل بدن و تنفس است و پاکسازی ذهن بستگی به توسعه آگاهی دارد و تنها از راه شناخت ساختار انرژیکی یا بدن روانی حاصل میشود.

تمرکز یک حالت ملموس و قابل مشاهده ذهن است. زمانی که ذهن توانایی دارد که روی یک موضوع فیزیکی یا روانی توقف کند و از آن منحرف نشود، حالتی ایجاد میشود که به آن تمرکز میگویند. مراقبه حالت تکامل یافته این حالت است. ذهن متمرکز قوی و نیرومند است و ذهن پراکنده ضعیف و ناتوان.

از ذهن ضعیف که حیات در پراکندگی و تشویش دارد، انتظار داشتن حالات روانی متعادل و فعال نا به جاست زیرا تمام حالات روانی نتیجه نحوه فعالیت ذهن اند. این یک قانون مسّلم ذهن است که از ذهن نامتمرکز کاری ساخته نیست.

برای هر فرد لازم است که با تمرینات خاصی اسباب و علل پراکندگی ذهن را از میان بردارد تا ذهن خود به خود در حالت تمرکز قرار  گیرد و از ضعف به قدرت برسد. آنگاه انسان قادر خواهد بود که توانایی ذهن را به تمام جریانات بدنی و روانی انتقال بدهد و آن را وسیله استحکام شخصیت و تامین سلامت خویش سازد.

ما میتوانیم با روش ویژه ای پراکندگی ذهن را از بین ببریم، اما برای قوی کردن مغز چه باید کرد؟

افراد فقط با مغز قوی قادر خواهند بود آنچه را که تصمیم میگیرند عملی کنند. اما مغز ناتوان قدرت چنین کاری ندارد. صاحب چنین مغزی شب مصمم است که فردا چنین و چنان کند، اما چون فردا فرا میرسد تصمیم قبلی را به فراموشی می سپارد و یا انجام آن را به روز دیگر موکول میکند. علت اصلی این سست عنصری وجود همان ذهن پراکنده و غیرمتمرکز است.

خردمندان و کاشفان رشته های مختلف علمی و فنی عموما از درک مستقیم که نتیجه تمرکز ذهن است بهره مند بوده اند. آنها در واقع پاداش فعالیت ذهن متمرکز خویش را دریافت کرده اند.

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید