اولین فرعون مصر چه کسی بود؟

پاسخ به این سوال به این بستگی دارد که از چه تعریفی برای “فرعون” استفاده کنیم. اگر منظور ما فرمانروای واحدی باشد که بر تمام مصر حکومت می‌کرده است، پاسخ این است که اولین فرعون مصر، نارمر (Narmer) بوده است. نارمر در حدود ۳۱۰۰ پیش از میلاد، دو پادشاهی مصر علیا و مصر سفلی را متحد کرد و اولین پادشاهی متحد مصر را بنیان گذاشت. او همچنین اولین پادشاهی بود که عنوان “فرعون” را برای خود برگزید.

اگر منظور ما اولین فرمانروای مصری باشد که به عنوان “فرعون” شناخته می‌شد، پاسخ این است که پادشاه عقرب (Scorpion King) بوده است. پادشاه عقرب در حدود ۳۲۰۰ پیش از میلاد، پادشاه مصر علیا بوده است. او در نقشی که از او روی یک گرز سنگی وجود دارد، عقربی روبروی صورت او دیده می‌شود و به این دلیل او را به این نام می‌خوانند.

بنابراین، پاسخ به این سوال که اولین فرعون مصر چه کسی بود، به معنای دقیق کلمه، نارمر است، اما اگر منظور ما اولین فرمانروای مصری باشد که به عنوان “فرعون” شناخته می‌شد، پادشاه عقرب است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید